Protecția datelor cu caracter personal

Creat: 29.04.2015 19:56. Ultima actualizare: 24.05.2018 13:31.

PROCEDURĂ

 

PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE LA NIVELUL PRIMĂRIEI ION CORVIN

  

SCOPUL

 

Scopul acestei proceduri este de a garanta şi proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

I.       REGULI GENERALE

Art. 1. Prezenta procedură stabilește măsuri tehnice şi organizatorice pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la securitatea şi controlul sistemelor informatice, în vederea asigurării confidenţialitătii datelor şi informaţiilor precum şi pentru păstrarea în siguranţă a acestora, în cadrul activităţii curente executate de angajaţii primăriei. Prin cerinţe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri şi politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de securitate prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001, în conformitate cu cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul 52 din 18 aprilie 2002 ale Avocatului Poporului.

Art. 2.  Primăria Comunei Ion Corvin a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens au fost desemnată, la nivelul Primăriei Ion Corvin, persoana responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001.

Art. 3.  Primăria Comunei Ion Corvin a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul Legii 677/2001.

Art. 4. Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, instituţia a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

 • Identificarea şi autentificarea utilizatorului
 • Tipul de acces
 • Colectarea datelor
 • Execuţia copiilor de siguranţă
 • Computerele şi terminalele de acces
 • Fişierele de acces
 • Instruirea personalului
 1. PROCEDURI SPECIFICE

Art. 5. IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI

Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea în cadrul Primăriei Comunei Ion Corvin se face prin  introducerea codului de identificare de la tastatură (un şir de caractere).

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată nu este alocat acelaşi cod de indentificare mai multor utilizatori.

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată sunt dezactivate şi distruse după un control prealabil intern al operatorului. Perioada după care codurile trebuie dezactivate şi distruse este stabilită prin proceduri interne de operator.

Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare. Autentificarea se face prin introducerea unei parole.

Parolele sunt şiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securităţii ca lungime şi compoziţie. La introducerea parolelor acestea nu sunt afişate în clar pe monitor. Parolele sunt schimbate periodic în funcție de politicile de securitate ale operatorului. Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizați de operator.

Orice utilizator care primește un cod de identificare şi un mijloc de autentificare este obligat prin fișa postului să păstreze confidențialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în fața operatorului.

Este stabilită o procedură proprie de administrare şi gestionare a conturilor de utilizator.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se face numai pe baza unei liste aprobate de conducerea instituției.

Art. 6. TIPUL DE ACCES

Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ştergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale.

Alte măsuri specifice implementate de control al acesulului sunt:

 • în spaţiile destinate desfăşurării activităţii instituţiei sunt instalate sisteme de alarmă antiefracţie ;
 • în spaţiul aferent intrării în cadrul instituţiei sunt instalate sisteme de supraveghere video;

Art. 7. COLECTAREA DATELOR

Operatorul desemnează utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informaţional.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de operator.

Operatorul a luat măsuri pentru ca sistemul informaţional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare operatorul are implementate măsuri ca sistemul informaţional să menţină datele şterse sau modificate.

Art. 8. EXECUŢIA COPIILOR DE SIGURANŢĂ

 

Operatorul stabileşte intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale bazelor de date cu caracter personal, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranţă sunt numiţi de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranţă se vor stoca în alte camere, încuiate.

Operatorul a luat măsuri ca accesul la copiile de siguranţă să fie monitorizat video.

Art. 9. COMPUTERELE ŞI TERMINALELE DE ACCES

Computerele şi alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces restricţionat. Computerele sunt instalate în încăperi care se pot încuia. Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acţionează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru se închide automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcţie de operaţiile care trebuie executate.

Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi poziţionate astfel încât să nu poată fi văzute de public şi după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în care nu se acţionează asupra lor, acestea trebuie ascunse.

Serverele care găzduiesc bazele de date pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de acces; nu pot fi accesate din afara reţelei Primăriei Comunei Ion Corvin.

Nu este permisă scoaterea din instituţie a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD), decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituţiei.

Art. 10. FIŞIERELE DE ACCES

Operatorul ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.

Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:

 • codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);
 • numele fişierului accesat (fişei);
 • numărul înregistrărilor efectuate;
 • tipul de acces;
 • codul operaţiei executate sau programul folosit;
 • data accesului (an, lună, zi);
 • timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.

Art. 11. INSTRUIREA PERSONALULUI

Operatorul face informarea personalului cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii acestora.

Art. 12. FOLOSIREA COMPUTERELOR

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) operatorul va lua măsuri care vor consta în:

 • interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
 • implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informaţice;
 • dezactivarea, pe cât posibil, a tastei “Print screen”, atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

Art. 13. IMPRIMAREA DATELOR

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi pentru această operaţiune de către operator.

 

III.         REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 14.  În scopul protejării datelor cu caracter personal, s-au luat următoarele măsuri:

Cerinţele minime de securitate acoperă următoarele categorii de prelucrări de date cu caracter personal şi se referă la:

 1. Prelucrări automate de date cu caracter personal.

Accesul utilizatorilor la bazele de date ce conţin date cu caracter personal se va efectua prin  coduri personale de acces (nume de logare, nume de utilizator). Codurile de acces sunt protejate prin metode de autentificare (parole, certificate). Codurile de acces (conturi utilizator) sunt alocate individual pentru fiecare utilizator .

Codurile de acces vor permite doar nivelul minim de acces la datele cu caracter personal ce sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Programatorii care dezvoltă aplicaţiile care prelucrează datele cu caracter personal nu au acces la datele cu caracter personal. Fisierele-jurnal de acces sunt păstrate cel puțin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.  Computerele şi terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces restricţionat. Copiile de siguranţă se vor stoca în alte camere decât cele destinate utilizării computerelor, în dulapuri încuiate.

 1. Prelucrări manuale de date cu caracter personal în cadrul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate manual. Documentele care conţin date cu caracter personal sunt ţinute în fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conţin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.
 2. Prelucrări automate de date cu caracter personal care fac parte din categoria datelor cu caracter special (art. 7, art. 8, art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 677/2001).
 3. Prelucrări manuale de date cu caracter personal care fac parte din categoria datelor cu caracter special (art. 7, art. 8, art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 677/2001).

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua numai de către utilizatorii desemnaţi de  instituţie prin proceduri interne.

 

IV.              Categorii de persoane şi scopul utilizării datelor cu caracter personal

 

Art. 15. Primăria comunei Ion Corvin este înregistrată ca operator în Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal şi prelucrează datele cu caracter personal, consumatorilor ca persoane fizice sau reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi candidaţilor la concursurile de admitere organizate în cadrul instituţiei.

Art. 16. Primăria comunei Ion Corvin colectează, utilizează, prelucrează şi furnizează datele personale oferite, numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, respectiv soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor depuse de către consumatori.

Art. 17. Utilizatorii au următoarele obligaţii specifice:

 1. să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal precum şi ale prezentei proceduri;
 2. să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi;
 3. să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi să acorde sprijin conducătorului operatorului pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
 4. să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 5. să respecte măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator;
 6. să informeze de îndată conducerea instituţiei despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.
 7. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

 

Art. 18. Dreptul de a fi informat

(1)        În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul (Primăria comunei Ion Corvin), este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

 1. a) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 2. b) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
 3. c) existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 4. d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucră
 • Numărul de înregistrare a notificării comunicat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se menţionează în orice document prin care se colectează, stochează sau dezvăluie date cu caracter personal.
 • Clădirile care sunt supravegheate video vor avea, la intrare, afişat în loc vizibil, informarea privind preluarea şi stocarea de imagini.

 

Art. 19. Dreptul de acces la date

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Primăria comunei Ion Corvin (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 5. informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.

(2) Persoana vizată poate solicita de la operator (Primăria comunei Ion Corvin) informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la registratura instituţiei şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul (Primăria comunei Ion Corvin) este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 

Art. 20. Dreptul de intervenţie asupra datelor

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1), persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 

Art. 21. Dreptul de opoziţie

 • Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

 

Art. 22. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 • Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.
 • Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la al. (1), numai în următoarele situaţii:
 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

Art. 23. Dreptul de a se adresa justiţiei

 • Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încă
 • Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

 

VI.          Comunicarea datelor cu caracter personal

 

Art. 24. (1) Datele cu caracter personal se pot comunica între operatori şi împuterniciţii acestora sau între operatori sau împuterniciţi ai acestora şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat în una dintre următoarele situaţii:

 1. dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;
 2. fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

(2) Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la alin. (1) se poate face dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

 1. comunicarea se efectuează pe baza unui contract sau, după caz, a unui document de cooperare care trebuie să cuprindă cel puţin: numărul de înregistrare a notificării, temeiul legal al prelucrării şi scopul acesteia, termenul maxim de prelucrare, drepturile şi obligaţiile părţilor, modalităţile de asigurare a securităţii prelucrărilor şi de respectare a drepturilor persoanei vizate, precum şi menţiunea că datele pot fi utilizate doar de structura beneficiară şi numai în scopul pentru care au fost solicitate;
 2. comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal, scopul prelucrării şi datele solicitate, precum şi, dacă este cazul, numărul atribuit beneficiarului de Autoritatea naţională de supraveghere.
 • Comunicarea datelor cu caracter personal de către operatori şi împuterniciţii acestora se poate face şi on-line, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) şi asigurarea securităţii sistemelor de comunicaţii a datelor cu caracter personal.
 • Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucră

Art. 25. (1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate Primăriei comunei Ion Corvin trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului, precum şi motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale.

 • Cererile care nu conţin elementele prevăzute la alin. (1) se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.
 • Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorii verifică dacă acestea sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
 • În situaţia în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, operatorii au obligaţia de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformităţii acestora, cu menţionarea datelor care au fost modificate.
 • La comunicarea datelor cu caracter personal operatorii atenţionează destinatarii asupra interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.

 

VII. Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Art. 26. (1) Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor naționale şi prin proceduri interne.

(2) Documentele elaborate de Primăria comunei Ion Corvin, care conţin date cu caracter personal, se marchează după cum urmează:

 1. în cadrul documentului se menţionează numărul atribuit notificării de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 2. în subsolul fiecărei pagini, cu excepţia documentelor clasificate, se inserează următorul text: „Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/ 2001!”.